Starry Night @ 大拗門

#1


#2

點解唔曝耐d?#question#
原帖由 kelvinlok 於 2008-2-9 12:57 發表

點解唔曝耐d?#question#
因為已經就日出...太光...
唔去食宵夜就可以影耐D
不過果到太大風,又凍...
原帖由 herman 於 2008-2-9 13:02 發表


因為已經就日出...太光...
唔去食宵夜就可以影耐D
不過果到太大風,又凍...
有日出相未?
原帖由 kelvinlok 於 2008-2-9 13:03 發表
有日出相未?
not yet, 不過完全唔掂
只要求多一次已可 只要留多刻已可
只要忘掉是誰做錯 就別懷恨難過
可惜求得早已太多 這樣來讓十年掠過
很多人都可 我們不可 我們不可
這樣輕率錯過